Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka
Výrobcovia / značky
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Reklamačný poriadok

Úvod InformácieReklamačný poriadok

8./ Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie) 


8.a/ Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 


8.b/ Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"). 


8.c/ Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 


8.d/ Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 


8.e/ Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 


8.f/ Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 

 

8.h/ Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu písomne a doručiť ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah chýb tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia reklamácie na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Reklamačné konanie, ktorého predmetom je uplatnenie zodpovednosti predávajúceho z chýb tovaru, ktorý je pevne zabudovaný a nedá sa objektívne doručiť predávajúcemu, sa začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a vykonaním obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). 


8.i/ Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle, alebo v prevádzke ktorú má v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. 


8.j/ Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chýb. 


8.k/ Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. §18, ods. 5 Zákona. 


Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď alebo do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená a kupujúci trvá na reklamácii tovaru, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za chybu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá chyby (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady vynaložené na reklamáciu predávajúceho, t.j. aj náklady tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru, náklady na odborné posúdenie znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. 


8.l/ Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 


8.m/ Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný - obdobný s porovnateľnými technickými parametrami. 


8.n/ Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho list alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby 

 

8.o/ Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru 

8.p/ Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 


8.q/ Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. 

 

8.s/ V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. 

 

8.v/ Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: 

 • predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo 
 • predávajúci chybný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí 
 • predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať)


8.w/ Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb brániacich tomu, aby mohol 

byť tovar riadne užívaný ako bez chýb, predávajúci vybaví reklamáciu: 

 • výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov
 • v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar 

8.x/ Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. 


8.y/ Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chyby považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. 


8.z/ Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. 

8.z1/ Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar, považuje doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní. 

8.z2/ Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chybného tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru v zmysle bodu 8.8 týchto všeobecných obchodným podmienok a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne, nie je oprávnený pre tú istú chybu uplatňovať reklamáciu opakovane.

Informácie Ponuka Kontakt

MK - Deal s.r.o.

Partizánska 109

976 11 Selce

Banská Bystrica

0908 222 165, 0908 223 524

obchod@vinoprevas.sk

_______________________________

 Možnosť platby cez Paypal  


 

Copyright 2014 - 2024 © vinoprevas.sk